Indien u deze e-mail niet kunt lezen, klik dan hier voor de online versie.
8e0eba1d-ba06-4cf2-bd64-2e66fd9e53f7.png
Ministerie OCW  

 

20190116 CenterData. Notitie Beroepsgerichte vakken VMBO

In het vmbo dreigen op korte termijn ernstige tekorten aan leraren in de beroepsgerichte vakken. Dat valt althans op te maken uit noodkreten uit het veld. Het ministerie van OCW heeft CentERdata gevraagd een aantal beschikbare gegevens met betrekking tot de leraren in de beroepsgerichte vakken op het vmbo nader te bekijken. Een cijfermatige onderbouwing van de dreigende tekorten zou de basis kunnen vormen voor beleidsmaatregelen om deze tekorten het hoofd te kunnen bieden. Deze notitie vormt een inventarisatie van wat er bekend is over de huidige leraren beroepsgerichte vakken in het vmbo uit IPTO, hoeveel leraren er bevoegd zijn voor deze vakken volgens BRON HO, hoeveel studenten er in opleiding zijn voor een bevoegdheid in deze vakken, en hoeveel personen met een bevoegdheid in het onderwijs werken blijkens cijfers van het CBS en DUO.......... Lees Meer


20190116 Nieuw VMBO Nieuwsbrief

CSPE voorlichting: kom 12 maart naar Bunnik Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen....... Lees Meer


20190116 Nieuw VMBO. Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019 Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze vlekken examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd kan worden (wat mag en wat kan). Ochtend en middag Bijna het gehele programma wordt 2 keer aangeboden, één keer in de ochtend en éen keer in de middag. Er zijn sessies voor alle profielen (met uitzondering van Maritiem en techniek) en er is een vakoverstijgende bijeenkomst voor examensecretarissen/docenten die vooral belast zijn met de organisatie van het examen. Let op: in de middag is de sessie rond D&P vooral bedoeld voor docenten die dit profiel in de GL aanbieden........... Lees Meer


20190116 PO Raad. Nieuwsbrief

Uitgelicht Werken aan onderwijskwaliteit, zet de volgende stap! Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school?.......... Lees Meer


20190116 Rijksoverheid bijlage. Relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo-januari 2019

Ontwikkelingen werkgelegenheid In het schooljaar 2017/18 waren de sectoren po, vo en mbo gezamenlijk werkgever voor in totaal 245 duizend fte waarvan 175 duizend fte aan leraren. Twee kanttekeningen hierbij:  Het gaat om de gegevens van werkzame personen exclusief vervangers (omdat er anders een dubbeltelling voor de werkgelegenheid plaats zou vinden).  De gegevens zijn aan DUO verstrekt uit de salarissystemen van de scholen. Dit betekent dat gegevens over payrollers, uitzendkrachten en zzp-ers ontbreken, aangezien deze op een andere manier betaald worden. Zie hiervoor paragraaf 1.3. Tabel 1.1 FTE onderwijsgevend personeel werkzaam in de sectoren schooljaren 2015/16, 2016/17 en 2017/18 peildatum 1 oktober (Bron: DUO)......... Lees Meer


20190116 Voion nieuwsbrief

Op de openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam zijn het de docenten die het professioneel statuut opzetten. Een van hen is Vera Jalvingh. Samen met andere docenten van Winkler Prins vormde zij een werkgroep om de dialoog over het professioneel statuut op gang te brengen en het professioneel statuut vorm te geven. Lees het praktijkverhaal van Winkler Prins >> Je kunt het roer ook radicaal omgooien Lessenreductie en tijd vrij maken voor onderwijsontwikkeling zijn voor Niekée in Roermond geen actuele thema’s. “Je kunt het onderwijs stukje bij beetje veranderen, maar je kunt het roer ook radicaal omgooien en het traditionele lesrooster helemaal loslaten”, zegt directeur Jan Fasen, een van de grondleggers van het Agora onderwijs............ Lees Meer


20190117 Rijksoverheid. start internetconsultatie. Doorstroom vmbo naar mbo wordt verbeterd

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd Nieuwsbericht | 17-01-2019 | 07:00 Vanaf volgend jaar wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Daardoor vallen minder leerlingen uit bij die overstap. Minister Van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Vandaag start de internetconsultatie over dit voorstel. Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Vaak wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen gaan. Een diploma op het mbo biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’......... Lees Meer


20190118 DUO. Rooster CE VO 2019 en 2020

Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020, in verband met garanderen afnameruimte voor cpe beeldend vmbo Datum: 9 januari 2019Kenmerk: CvTE-19.00006Het College voor Toetsen en Examens,Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;Besluit: ARTIKEL I ADe Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 wordt als volgt gewijzigd:Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.?.......... Lees Meer


20190118 Overheid.nl Internetconsultatie doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school samen met een mbo-instelling een doorlopende leerroute kan vormgeven. Een doorlopende leerroute is een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4), waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of soms versneld kan worden. Dit voorstel regelt ook de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, waarin een mbo-2 diploma kan worden behaald zonder dat een vmbo-examen behaald wordt........... Lees Meer


20190118 Platform voor Rekenen in Voortgezet Onderwijs opgericht (PREVO)

Het Platform Rekenonderwijs Voortgezet Onderwijs (PreVO) is nu opgericht. Historie Begin juni 2016 stuurde staatsecretaris Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer met als bijlage een convenant dat met verschillende partijen was afgesloten: de Agenda rekenonderwijs vo/mbo. Op pagina 3 van deze agenda is het volgende opgetekend: Gesprekken met rekencoördinatoren en -docenten Voor het mbo spreekt OCW onder andere met de Beroepsvereniging docenten mbo (BVMBO) over de kwaliteit van het rekenonderwijs. Bekeken wordt of ook in het vo de rekencoördinatoren en –docenten een gezamenlijke stem kunnen krijgen. Ook de VO-raad en MBO Raad onderhouden nauwe contacten met de rekendocenten........... Lees Meer


20190118 Techniek Talent.Nu Nieuwsbrief

Wil jij ouders van leerlingen optimaal betrekken bij het kiezen van profiel en vervolgopleiding? Dan is goede samenwerking en communicatie erg belangrijk. In de whitepaper ‘LOB, ouders en techniek’ lees je hoe je dit efficiënt kunt aanpakken! Lees meer » Ontkennen is erkennen Negatieve frames rond techniek zijn de beelden waar je bij de promotie van techniek tegenop moet boksen. Sarah Gagestein: “De reflex is om die negatieve frames hardop te ontkennen. Maar vaak blijft dát dan juist kleven.”........ Lees Meer


20190118 VO-raad. Nieuwsbrief

Koerswijziging lerarenbeleid kabinet: fundamentele oplossingen dichterbij Het lerarenbeleid gaat een nieuwe fase in. Dat is de ondertoon van de jaarlijkse rapportage van de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De VO-raad juicht deze koerswijziging toe: het terugdringen van het lerarentekort en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep vragen om structurele oplossingen......... Lees Meer

20190118 Wetsvoorstel Wijziging wetten i.v.m. mogelijk maken doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Voorstel van Wet tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) Voorstel van wet [concept d.d. 17/1/2019, #1394021] Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de aansluiting van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en daartoe meer samenwerking tussen scholen en instellingen mogelijk te maken in de vorm van doorlopende leerroutes vmbo-mbo waarbij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in een geïntegreerd onderwijsprogramma worden verzorgd;...... Lees Meer


20190119 NRC. 'De Toetsgeneratie'

Cito’s, proefwerken, tentamens, papers, IQ-testen. Vanaf jonge leeftijd worden we getoetst en beoordeeld. Is dat goed onderwijs?.......... Lees Meer

             
 
PO Raad  
 
SLO Website  
 
SPV Website  

 
VO Raad  
 
Cito  
 
Examenblad  
 
CvTE  
 
Overheid