Indien u deze e-mail niet kunt lezen, klik dan hier voor de online versie.
c3a6528b-4462-4d66-aef1-c59707e6dba0.png
Ministerie OCW  

 

20181231 Rijksoverheid. Wijzigingen per januari 2019 voor Onderwijs

Werken aan onderwijskwaliteit, zet de volgende stap! Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school?......... Lees Meer


20190102 Zorgpact opgeheven

Beste Vernieuwer, Vandaag is de laatste dag van het programma Zorgpact. Vandaag nemen wij afscheid van jou en van de beweging, die ook vanaf 2019 door zal gaan met samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs en overheid te versterken. In 3,5 jaar Zorgpact is de beweging gegroeid naar zo'n 100 initiatieven overal in het land, verspreid over alle domeinen van zorg en welzijn en verschillende onderwijsniveaus. Deze samenwerkingen hebben enorm veel bereikt - en tegelijkertijd is er nog veel te doen...... Lees Meer


20190110 VO-raad. Nieuwsbrief

Minister wil doorstroomrecht havo-vwo Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de toelating van havisten tot het vwo. Dit staat in een brief die op 10 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is.......... Lees Meer


20190111 Overzicht leerlingenaantallen VMBO schooljaar 2018-2019 (versie 1.0)

Toelichting. 1. Dit overzicht is opgesteld op basis van gegevens die DUO/OCW beschikbaar heeft gesteld in december 2018 (zie site www.duo.nl ). 2. De verwerkte gegevens betreffen de VMBO bovenbouw, t.w. leerjaren 3 en 4. 3. Naast de Profielen is, in de overzichten, ook de deelname vermeld aan de verdwijnende ‘oude’ afdelingen, programma’s en aan de afzonderlijke routes per sector (leerjaar 4). Deze zijn meegeteld bij het totaal aantal leerlingen per Profiel,.......... Lees Meer


20190111 Ruud van Leeuwen. Onderwijscijfers 2018. specificatie instroom 3e leerjaar VO 2009-2018

Onderwijscijfers 2018......... Lees Meer


20190111 SPV. meedenken met herziening Algemene Vakken VMBO

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo! Geplaatst op 7 januari 2019 Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen voor. Deze herziening heeft ook gevolgen voor het vmbo: de algemene vakken in het vmbo worden met dit traject geactualiseerd. Het Platform-TL en de Stichting Platforms vmbo organiseren daarom samen met Curriculum.nu een feedbackbijeenkomst voor vmbo-schoolleiders en docenten algemene vakken, zodat de vernieuwing van de algemene vakken goed aansluit bij de bredere ontwikkelingen binnen het vmbo........... Lees Meer


20190111 SPV. VMBO_conferentie_maart-2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie. De conferentie is gericht op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling. Samen toekomst maken Tijdens de conferentie staat het thema samenwerken centraal. Samenwerken met zorgaanbieders, samenwerken binnen het team, samenwerken met het bedrijfsleven, samenwerken tussen verschillende leerroutes, samenwerken met ouders, samenwerken met het primair onderwijs en met het mbo maar vooral ook samenwerken met de leerling. Omdat samenwerken mèt minstens net zo belangrijk is als samenwerken vòòr, focussen we ons deze dag op het perspectief van de leerling. Wat b......... Lees Meer


20190115 CvTE. Notitie Voortgang Project Ieders Examen

Conform de wens van de Tweede Kamer heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het najaar van 2016 een plan van aanpak opgesteld met concrete acties om de betrokkenheid bij en de transparantie van de totstandbrenging van de centrale examens te vergroten. Het Project Ieders Examen, dat in het schooljaar 2017-2018 is gestart, geeft het CvTE die mogelijkheid. In deze notitie komen allereerst de deelprojecten aan de orde die binnen het Project Ieders Examen zijn opgestart. Vervolgens wordt een blik vooruit geworpen naar het moment waarop het Project Ieders Examens afloopt. Welke deelprojecten hebben daadwerkelijk bijgedragen aan meer betrokkenheid van docenten bij en transparantie over het examenproces? Hebben deze deelprojecten een kwaliteitsimpuls gegeven aan de centrale examens? En hoe kunnen zij onderdeel worden van de staande praktijk?.......... Lees Meer


20190115 CvTE. Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van een tweetal centrale examens voortgezet onderwijs 2017

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan. Sinds 2009 is het de regisseur van centrale toetsing en examinering in ons land voor NT2, po, vo, staatsexamens vo en mbo. Krachtens de ‘Wet College voor toetsen en examens’ heeft het CvTE een regie-voerende verantwoordelijkheid. Het CvTE heeft als taak om namens de overheid de kwaliteit en het niveau van centrale toetsen en examens te waarborgen en te bevorderen dat scholen en instellingen in staat gesteld worden de afname van centrale toetsen en examens vlekkeloos te laten verlopen. Het CvTE adviseert en/of besluit onder leiding van de voorzitter over beleid ten aanzien van de uitvoering van centrale toetsen en examens, regelingen en alle andere zaken die voortvloeien uit de wettelijke taken van het CvTE.......... Lees Meer


20190115 DUO. Examenmonitor VO 2018

De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van het eindexamen 20181. Een belangrijk doel daarbij is om te laten zien welke gevolgen de vanaf 2012 ingevoerde strengere exameneisen hebben op de examenresultaten. Bij het eindexamen 2012 is voor het eerst de eis van kracht geworden dat de kandidaten over alle vakken in het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5) moeten halen. In aanvulling daarop is bij het eindexamen 2013 de eis ingevoerd dat de havo/vwo-kandidaten voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één vijf mogen halen. Vanaf het eindexamen 2014 geldt de kernvakregel ook voor het vak Nederlands in het vmbo. Sinds 2014 vormt de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat van de rekentoets telde toen niet mee in de slaag/zak-regeling maar het cijfer werd wel vermeld op de cijferlijst. Bij het eindexamen 2016 bepaalde de rekentoets in het vwo voor het eerst mede of het diploma is behaald. Bij het eindexamen 2017 telde de rekentoets in het vwo voor het eerst mee in de kernvakkenregel. Vanaf examenjaar 2018 is deze regel vervallen........... Lees Meer


20190115 Regioplan. Promotiebeurzen voor docenten

Beurzen voor promotie- en postdoc-onderzoek door docenten Het ministerie van OCW streeft naar meer diversiteit in de samenstelling van docententeams. Naast een toename van de collectieve kwaliteit van de docententeams (en daarmee van het onderwijs) bieden meer divers samengestelde teams met daarin ook gespecialiseerde docenten en docenten op master- of doctorsniveau, nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor docenten. Om te stimuleren dat docenten zich verder ontwikkelen, zijn er verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen waaronder een vijftal beursinitiatieven voor docenten die een baan in het onderwijs willen combineren met een promo-tietraject aan een universiteit (Promotiebeurs voor leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta en PromoDoc) of met een postdoc-onderzoek (Postdoc-VO). Voor de leesbaarheid van deze rapportage spreken we in het vervolg over onderzoeksbeurzen en over laureaten als ontvangers van de onderzoeksbeurzen....... Lees Meer


20190115 SEO. Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018

Een goed correctieproces van het Centraal Schriftelijk Examen vraagt om duidelijke afspraken, ook over de facilitering. Correctoren die aangeven dat dit op hun school goed geregeld is, ervaren de correctie minder vaak als belastend. Kwaliteit correctie doorgaans op orde, met name volgens ervaren correctoren De kwaliteit van de correctie is volgens zowel de eerste als de tweede correctoren doorgaans op orde. Zo’n 3 procent van de eerste correctoren beoordeelt de tweede correctie als (zeer) onvolledig, 3 procent als (zeer) onzorgvuldig en als ze vinden dat de tweede correctoren niet de juiste soepelheid betrachten, komt dat eerder doordat ze (te) streng zijn dan (zeer) soepel. De volledigheid van de tweede correctie is verbeterd t.o.v. 2011. Wel nemen t.o.v. 2016 de volledigheid, soepelheid en zorgvuldigheid van de tweede correctie licht af........ Lees Meer

20190115 SLO Nieuwsbrief VMBO

Leermiddelenmonitor 17-18 verschenen SLO brengt, in samenwerking met Kennisnet, tweejaarlijks het leermiddelengebruik in Nederland in kaart. Docenten en schoolleiders uit het po en vo worden in een enquête bevraagd over de leermiddelen die op hun school gebruikt worden. Je vindt in het rapport informatie over leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van methoden en zelf gevonden of ontwikkelde leermiddelen en het gebruik van digitale leermiddelen...... Lees Meer


20190115 Toetsing en examinering in het Voortgezet Onderwijs 2018

De kracht van het Nederlandse onderwijsstelsel rust mede op een sterke autonomie voor scholen waarbij de kwaliteit van het onderwijs geborgd is door stevige ijkpunten. Het eindexamen – dat bestaat uit het school- én het centraal examen – is een dergelijk ijkpunt. Met deze brief informeer ik u over de staat van het eindexamen en de verbetering daarvan. Elk jaar stuur ik uw Kamer een brief met de resultaten van de eindexamens en de lopende acties met betrekking tot de versterking van het centraal examen. Niet alleen in deze brief en in uw Kamer, maar ook in de examenketen en in de schoolpraktijk heeft de nadruk de afgelopen jaren gelegen op (de kwaliteit van) het centraal examen. Het eindexamen is daarmee in de beeldvorming wellicht teveel synoniem geworden aan het centraal examen. Door onder andere de gebeurtenissen bij VMBO Maastricht wordt er terecht meer aandacht gevraagd voor de borging van een goede organisatie van het schoolexamen. Daarom wil ik er voor zorgen dat er een betere balans ontstaat tussen de aandacht voor het schoolexamen en voor het centraal examen. Dit is conform de toezegging die ik uw Kamer heb gedaan tijdens het Algemeen Overleg Vmbo-Maastricht van 18 december jongsleden.......... Lees Meer


20190115 VU. Beoordelingsruimte en cijfermanipulatie in eindexamens voortgezet onderwijs

Onlangs is er in de Verenigde Staten een onderzoek uitgevoerd over mogelijke cijfermanipulatie door docenten op gestandaardiseerde eindtoetsen in het voortgezet onderwijs (Dee et al., 2016). De bevindingen wezen uit (1) dat leerlingen stelselmatig werden bevoordeeld door docenten, zodat zij alsnog net aan een voldoende behalen, en (2) dat deze stelselmatige bevoordeling samenhangt met achtergrondkenmerken van leerlingen (etnische achtergrond en sociaaleconomische status). Zij merken tevens op dat deze bevindingen mogelijk maatschappelijk zeer onwenselijk zijn. Het eindexamen zou een valide en representatieve toets moeten zijn die niet aan cijfermanipulatie onderhevig is. Bewuste of onbewuste subjectiviteit in de beoordeling door docenten kan daarmee leiden tot een belangrijke mate van ongewenste kansenongelijkheid in het onderwijssysteem.......... Lees Meer

             
 
PO Raad  
 
SLO Website  
 
SPV Website  

 
VO Raad  
 
Cito  
 
Examenblad  
 
CvTE  
 
Overheid