Indien u deze e-mail niet kunt lezen, klik dan hier voor de online versie.
f7be47c3-6dc6-4015-9de2-dc9ab5b732ec.png
Ministerie OCW  

 

20190116 IPTO bevoegdheden en vakken in het vo (2017)

Managementsamenvatting Inleiding Dit rapport heeft als kernthema het met IPTO gemeten percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als peildatum 1 oktober 2017. IPTO staat daarbij voor de Integrale Personeelstelling Onderwijs die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks laat uitvoeren. Het betreft een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo), waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld omtrent bevoegdheden en vakken. Onder het vo vallen ook het praktijkonderwijs (pro) en de internationale schakelklas (isk). Voor het pro zijn alleen vakken en geen bevoegdheden opgevraagd........... Lees Meer


20190116 Nieuw VMBO Nieuwsbrief

CSPE voorlichting: kom 12 maart naar Bunnik Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen....... Lees Meer


20190116 School & Veiligheid. Nieuwsbrief

Kom ook op 3 april naar de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Samen voor een sociaal veilige school. Dit jaar is het thema: ‘Een prettige sfeer in de klas begint bij jezelf’. Word deze dag verrast door Johan Goossens (cabaretier en voormalig leraar). Laat u inspireren door Keynotes van Deniz Dogan (expert omgaan met agressief en emotioneel gedrag) & Peter de Vries (expert ouderbetrokkenheid). Ga aan de slag in interactieve workshops, wissel ervaringen uit bij de verhalentafels en vergaar informatie op het kennisplein. De aanmelding is geopend dus meld u snel aan............ Lees Meer


20190121 CBS Schooladvies en aanpassing (basisonderwijs)

CBS Schooladvies aanpassen.......... Lees Meer


20190122 Ingrado (leerplicht) Nieuwsbrief

het vergeten kind Tijdens de Week van het Vergeten Kind, van 29 januari t/m 4 februari, vraagt Stichting Het Vergeten Kind aandacht voor het continu doorplaatsen van kinderen van opvang naar opvang. Dit zorgt ervoor dat ze steeds verder onthecht en getraumatiseerd raken. Kinderen hebben een stabiele, liefdevolle ‘thuisbasis’ nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Teken de petitie en laat je stem horen.......... Lees Meer


20190122 Onderwijsinspectie. Overzicht Excellente Scholen 2018

Overzicht Excellente Scholen 2018............ Lees Meer


20190123 DUO E-zine VO. Nieuwsbrief

E-ZINE editie VO In dit e-zine vindt u het laatste nieuws en belangrijke deadlines. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site. Nieuwe overzichten BRON De eerste vragen van scholen komen binnen over onder andere het registratieoverzicht, dashboard en OBO (Overzicht BRON Onderzoek). De belangrijkste overzichten met uitleg vindt u op DUO Zakelijk......... Lees Meer


20190123 Kamerbrief. Toezeggingen_over_Passend_Onderwijs

In de kamerbrief passend onderwijs van 25 juni1 en het notaoverleg van 2 juli2 heb ik maatregelen aangekondigd die ik zal nemen tot aan de eindevaluatie van de wet passend onderwijs in 2020. Ik ben inmiddels gestart met de regiogesprekken in het land. Het eigenaarschap van de regio voor passend onderwijs onderstrepend, wil ik mij een beeld vormen van de stand van zaken in verschillende regio’s. In deze brief geef ik een stand van zaken van verschillende onderwerpen........... Lees Meer


20190123 Kamerbrief. Toezeggingen_over_Passend_Onderwijs

In de kamerbrief passend onderwijs van 25 juni1 en het notaoverleg van 2 juli2 heb ik maatregelen aangekondigd die ik zal nemen tot aan de eindevaluatie van de wet passend onderwijs in 2020. Ik ben inmiddels gestart met de regiogesprekken in het land. Het eigenaarschap van de regio voor passend onderwijs onderstrepend, wil ik mij een beeld vormen van de stand van zaken in verschillende regio’s. In deze brief geef ik een stand van zaken van verschillende onderwerpen............ Lees Meer


20190125 OCW Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs

Curriculum.nu De negen ontwikkelteams van Curriculum.nu werken aan de uitwerking van bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. De teams halen t/m zondag 27 januari input op om de bouwstenen verder aan te vullen en uit te werken tijdens de vijfde ontwikkelsessie in februari. Klik hier om te reageren........... Lees Meer


20190125 Rijksoverheid. Verduidelijking afsluiten ongebruiktr VBO-profielen (VMBO)

Verduidelijking afsluiten ongebruikte vbo-profielen In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over het afsluiten van ongebruikte vbo-profielen. De wet rondom de vernieuwing van het vmbo bevatte namelijk ook een systematiek om profielen waar een school drie jaar niet op telt, af te sluiten. In het bericht werd gesproken over profiellicenties op vestigingsniveau. Licenties zijn inderdaad in principe op vestigingsniveau geregistreerd. De manier waarop echter de licenties voor het lwoo en de gemengde leerweg zijn geregeld, maken het onmogelijk om licenties per vestiging af te sluiten. Daarom wordt er voor het afsluiten van licenties naar de hele school gekeken (het vier-cijferig BRIN). Daarnaast worden de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte én de gemengde leerweg niet apart bekeken. Dus pas als er drie jaar lang geen enkele leerling in een van deze drie leerwegen meer staat ingeschreven op een bepaald profiel, wordt de licentie voor dat profiel op de hele school afgesloten......... Lees Meer


20190125 VNG. Leernetwerk Samen Spelen gaat van start

Het project Iedereen doet mee! is nu een jaar bezig met het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Onder andere door de handreiking Lokale Inclusie Agenda die we deze maand publiceren, maar ook door het opzetten van leernetwerken op specifieke onderwerpen. Het leernetwerk Samen Spelen gaat 7 februari van start in Utrecht. Inclusieve generatie Jonge kinderen met en zonder handicap die samen opgroeien ervaren onbewust en spelenderwijs wat inclusie is. Zij worden later volwassenen die het volstrekt vanzelfsprekend vinden dat mensen met een handicap gewoon meedoen in de samenleving. Zij worden spelenderwijs 'inclusive natives' of de 'inclusieve generatie'.......... Lees Meer

20190125 VO-raad. Nieuwsbrief

Minister vraagt Kamer om uitspraak over toekomst rekenonderwijs Tijdens het Algemeen Overleg over de toekomst van het rekenen in het vo en mbo op 23 januari 2019 werd duidelijk dat regeringspartijen D66 en CDA de plannen van minister Slob voor het rekenonderwijs in het vo niet zullen steunen. Met name het voor...... Lees Meer


20190128 Kamerbrief. Beleidsreactie_op_advies_'Plezier_in_Bewegen'

Onlangs brachten de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de NLSportraad het advies ‘Plezier in Bewegen’ uit.1 In deze brief geef ik mede namens de minister van OCW en de minister voor Medische Zorg en Sport mijn reactie op dit adviesrapport, waarmee ik mede opvolging geef aan uw brief met kenmerk 2018D45125. Ik wil de drie adviescolleges hartelijk danken voor hun advies, waarbij ik zeker aanknopingspunten zie om kinderen op en rond de school meer te laten bewegen. Ik benadruk dat ik het door de raden gesignaleerde probleem onderken: veel kinderen bewegen op dit moment te weinig, waarmee risico’s op overgewicht en motorische achterstand toenemen. Dit moet op verschillende terreinen worden aangepakt: thuis, op school, en in de buurt, waarvoor verschillende partijen een inspanning moeten leveren. Daartoe heeft het kabinet dit voorjaar onder andere het Sportakkoord gesloten........... Lees Meer


20190128 Verus. Oplopend lerarentekort VO. Noodoplossingen flatteren al nijpende situatie

Oplopend lerarentekort vo: “Noodoplossingen flatteren al nijpende situatie” 23 jan 2019 Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs verviervoudigt in de komende tien jaar. Dat blijkt uit vorige week gepubliceerde cijfers. Maar de situatie is nu al nijpend. Verus maakt een ronde door Nederland. Deze week: Zuid. “In het vo moeten binnen enige jaren vakken noodgedwongen geschrapt worden bij gebrek aan docenten.” Middelbare scholen in vooral de Randstad worden volgens de jongste cijfer in toenemende mate met een lerarentekort geconfronteerd. Maar ook voor het zuiden van het land geldt dat het tekort oploopt van 63 fte nu naar 390 fte over tien jaar. Het is het lastigst docenten wiskunde, natuurkunde, Frans, Duits en scheikunde te vinden en de tekorten zullen volgens de prognoses voor deze vakken ook het grootst blijven............ Lees Meer

             
 
PO Raad  
 
SLO Website  
 
SPV Website  

 
VO Raad  
 
Cito  
 
Examenblad  
 
CvTE  
 
Overheid